Hållbarhet

Värdegrund

Capio Spine Center Göteborg ska:

  • Värna om och respektera alla människors lika värde.
  • Ta ett samhällsansvar genom vårt agerande i alla delar.
  • Verka för en hållbar miljö.
  • Följa alla lagar, förordningar och avtal
  • Arbeta med att ständigt förbättra vårt miljöarbete, vår kvalitet och vår arbetsmiljö.

Värdegrunden vägleder oss i hur vi förhåller oss till våra patienter, och hur vi förhåller oss till varandra som medarbetare. Vår värdegrund utgår från en humanistisk människosyn där vi värnar om och respekterar alla människors lika värde.

Vår verksamhetsidé är att erbjuda högkvalitativ, evidensbaserad bedömning, utredning och behandling av alla sjukdomstillstånd i hals-, bröst- och ländryggen, undantaget trauma, skolios och tumörer. Verksamheten skall bedrivas med högsta kompetens, minsta möjliga komplikationer, bästa möjliga vård och största möjliga kostnadseffektivitet.

Från det att patienten får sin första kontakt med oss till dess att hen är färdigbehandlad skall hen få ett professionellt bemötande och omvårdnad. Vidare skall kliniken erbjuda patienten hög tillgänglighet och god information om väntetider, vårdförlopp och förväntat behandlingsresultat.

Vi arbetar på ett sätt som gör att vår verksamhet genomsyras av engagemang och god kvalitet. God kvalitet handlar om goda behandlingsresultat och en säker vård. Kvalitet innebär hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Ett gott bemötande innebär att vi är engagerade, välkomnande och närvarande i mötet. Vi ser, lyssnar, bekräftar och visar empati och respekt. Kvalitet förutsätter att vi arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom ett kvalitetsinriktat arbete skapar vi förutsättningar för att nå våra mål. Vårt arbetssätt genomsyras av att vi arbetar på ett sätt som skapar värde för dem vi finns till för. Vi arbetar med ständiga förbättringar och identifierar fel och brister i syfte att förbättra verksamheten ytterligare.

Vi strävar efter ett gott arbetsklimat vilket bland annat kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans för olikheter och åsikter. Lika förutsättningar ska råda för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions variation, sexuell läggning eller ålder. Arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att jämställdhet i arbetslivet uppnås. Varje enhetschef tar ansvar för att jämställdhetsarbetets intentioner genomförs inom den egna funktionen.

Vi förbjuder varje form av sexuella trakasserier, trakasserier på grund av kön och kränkande särbehandling. Den som gör sig skyldig till sexuella trakasserier, trakasserier på grund av kön eller kränkande särbehandling kan komma att omfattas av disciplinära åtgärder.

Capio Spine Center Göteborg skall bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår värdegrund skall utgöra grunden för vårt miljöarbete och samtliga anställda skall arbeta för att kontinuerligt minska bolagets skadeeffekter på miljön. Vi följer gällande lagar och förordningar. Vi arbetar proaktivt och ansvarsfullt och förbereder oss för kommande krav inom miljöområdet.

Vi tydliggör och kommunicerar miljöarbetet ut i organisationen. Samtliga medarbetare skall vara informerade om företagets miljömål. Vi arbetar för att höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare samt uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet. Miljöarbetet skall vara en naturlig del av verksamheten och integreras i det löpande arbetet. Miljöhänsyn skall tas vi planering, upphandling och beslut. Konsekvenser för hälsa och miljö skall alltid beaktas vid beslutsfattande. Detta gäller såväl internt som externt, exempelvis i samband med upphandling av nya avtal och samarbetspartners.

Capio Spine Center har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

Inköp

Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter. Miljöhänsyn skall tas vid val av material och produkter, då vi eftersträvar att i möjligaste mån använda flergångsmaterial.

Leverantörskrav skall ställas på varor och tjänster, vilket innebär att slutprodukt skall vara återvinningsbar samt miljömärkt.

Resor - I samband med resor i tjänsten välja miljövänligt färdmedel och i möjligast mån tillämpa telefon och videokonferensutrustning i samband med externa möten. Effektivisera och samordna utnyttjandet av interna och externa transporter för att minska miljöutsläpp.

Energi - I verksamheten förbrukas energi i form av kyla, värme, varmvatten och el. Spine Center arbetar för att minska energiförbrukningen genom att vara eftertänksam i användandet. För att sänka energikostnader skall samtlig belysning i Spine Centers lokaler som inte är i drift släckas i samband med arbetsdagens slut.

För bästa effekt av klimat och ventilationsanläggningen skall fönster och ev., dörrar vara stängda.

Återvinning - Miljöarbete ska ständigt förbättras genom att öka återvinningsgraden av avfall. Källsortering skall ske inom verksamhetens samtliga enheter.

Kemikalier -Verksamheten skall identifiera de farliga kemiska ämnen som förekommer eller kan förväntas förekomma i verksamheten. Samtliga anställda skall vara informerade om hälso- och olycksfallsrisker med farliga kemiska ämnen som förekommer samt hur dessa risker undviks.

I verksamheten skall finnas en kemikalieförteckning som ger information om vilka hälsofarliga och brandfarliga kemiska produkter som förekommer, förteckningen skall årligen revideras och vara väl kända av de anställda.

Rapportering om ohälsa, olycka och tillbud- Arbetstagare skall snarast till närmste chef rapportera ohälsa eller olycksfall som kan sättas i samband med ett förekommande kemiskt ämne, även tillbud skall rapporteras.

Farligt avfall

Verksamheten skall säkerställa att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.

Certifierade enligt ISO 14001

Spine Center Göteborg är sedan juni 2016 certifierade enligt ISO 14001.

Miljöarbete

Spine Center Göteborg ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att följa lagar, förordningar och myndighetskrav.

Certifierade i KIV

Vi är certifierade i KIV (Kvalitet i vården) som är ackrediterat via Kvalprak.

KONTAKT

Tveka inte att höra av dig till oss

KARRIÄR

Vill du bli en av oss? Vi är alltid intresserade av kompetent personal.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.