Spine Center
Göteborg

Inför operation

Besökstider

Vi har fria besökstider. Efter kl 17:00 används porttelefon nr B0001. Tag inte med blommor, det kan finnas allergiker på avdelningen. Utse gärna en anhörig som kan fungera som kontaktperson med avdelningen. Vi uppskattar detta t.ex. i samband med telefonförfrågningar.

Det går bra att ringa avdelningen när som helst på dygnet. Vi kan inte ta emot besök på Uppvakningsavdelningen.

Sekretess

All personal som Du kommer i kontakt med har tystnadsplikt.

När Du skrivs in kommer vi att fråga Dig om vi får lämna ut upplysningar om någon ringer och frågar hur Du mår, eller om Du inte vill att vi alls talar om att Du vårdas hos oss. Detta är en del i vår tystnadsplikt och det är viktigt för oss att få reda på vad Du vill. Det hjälper oss att undvika missförstånd.

Inför operation

För att minska risken för infektion skall Du duscha sammanlagt tre gånger med desinfektionstvålen ‘Descutan’ innan operation (dubbelduschar - se instruktioner som följer!).

Tvålen finns att köpa på Apotek.

När Du kommer till operationsavdelningen träffar Du förutom narkospersonalen också operationspersonal som är med Dig under hela operationen.Innan Du förs in till operationsavdelningen får Du byta om till operationskläder och Du får medicin som är ordinerad av narkosläkaren.

Om Du har sår eller plita inom området där Du skall opereras är det mycket viktigt att Du tar kontakt med oss för bedömning ett par dagar före din planerade operation. Operationen kan behöva uppskjutas tills det är läkt.

Fasta inför operation

Du ska inte äta fast föda efter kl 24:00 kvällen före operationen. Du får dricka ett glas med KLAR vätska(vatten/kaffe/te/juice) fram till 2 tim innan du kommer till sjukhuset. OBS! Ingen mjölk i kaffe/te!

Övrigt

Telefon

Mobiltelefon kan användas. Blir Din vistelse mer än ett dygn kan vi koppla in en egen patienttelefon på Ditt telefonabonnemang. Telefonnumret får Du av oss vid inläggningen.

Om Du har haft telefon inkopplad så kommer den kostnaden på Din vanliga telefonräkning.

Rökning

Rökning är inte tillåten på sjukhuset. Sluta röka i god tid före operationen så Du inte äventyrar ett gott resultat. Rökning ökar kraftigt risken för alla komplikationer i samband med och efter operationen, framför allt gäller detta sårinfektioner. Det är klart visat att de som lyckas sluta röka helt 3-4 veckor före planerat ingrepp kan mer än halvera denna ökade komplikationsrisk. Vill Du ha hjälp med att sluta röka: Kontakta Sluta röka linjen tel: 020-84 00 00 eller via internet www.slutarokalinjen.org.

Om Du under vårdtiden behöver nikotintuggummi/plåster måste Du själv köpa med det.

Patientförsäkring/läkemedelsförsäkring

En operation i ryggen innebär alltid en viss risk. I samband med behandling kan det ibland uppkomma skador som ger Dig rätt till ekonomisk ersättning. Du kan då utnyttja patientförsäkringen som gäller vid oförutsedda skador som orsakats av behandling, infektion, diagnosfel eller olycksfall. En liknande försäkring finns för oväntade kroppsliga skador eller sjukdomar som orsakats av läkemedel.

Läkemedel

Vi tillhandahåller läkemedel som är vanliga i samband med ortopediska operationer, såsom smärtstillande och antibiotika. Om Du sedan tidigare äter andra läkemedel, ska Du ta med Dig dessa till vårdavdelningen.

Avgifter

Vårdavgiften för Dig från offentliga vården är för närvarande 80 kr/dygn. Du faktureras i efterhand. Frikort gäller inte. För Dig som har sjukvårdsförsäkring faktureras Ditt försäkringsbolag.

Du som betalar privat ska skriva under en betalningsförbindelse innan operationen.

Hemtransport

Hemtransport sker halvliggande i framsätet på vanlig, någorlunda stor, bil.

Vi beställer transporten åt Dig, men Du måste för närvarande betala 150 kr kontant till chauffören (gäller Dig från offentliga vården).

När Du skrivs ut

Inför hemgång kan det vara bra att tänka igenom vilka frågor Du vill ha svar på vid utskrivningssamtal med läkare och sjuksköterska.

Till dig som lämnar prov

Som patient behöver Du ofta lämna prover, t.ex. blodprover eller vävnadsprover. Prover tas också vid de hälsokontroller som landstinget erbjuder.

Vissa prover sparas rutinmässigt i en s.k. biobank.

En biobank är en samling prover - blodprover, cellprover eller andra vävnadsprover - som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

Därför behöver prover sparas

Det är värdefullt att Dina prover sparas för att vi skall kunna:

  • Undersöka Ditt prov igen om t.ex. en behandling inte får avsedd effekt.
  • Ställa en säkrare diagnos genom att jämföra nya prover med sparade prover.
  • Skicka provet till annan specialist för bedömning.
  • Kontrollera och utveckla våra metoder och rutiner.
  • Utbilda vårdpersonal.
  • Bedriva medicinsk forskning för att bättre kunna förebygga och behandla sjukdomar.

Så skyddas Dina personuppgifter och prover

Dina sparade prover förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Personuppgifter som hör till provet noteras i Din patientjournal och i särskilda register över prover. Dina personuppgifter skyddas av sekretesslagen, vårdregisterlagen och personuppgiftslagen.

Prover från biobanken får inte lämnas ut i vinstsyfte eftersom det är förbjudet att handla med prover från människa.

Forskning

Vissa prover kan vara av stort värde för den medicinska forskningen. Alla forskningsprojekt som inleds skall godkännas av en nämnd för forskningsetik som bedömer om projektet är viktigt för vården och om det kan genomföras utan att en patients personliga integritet äventyras.

Du bestämmer själv

Som patient får Du själv ta ställning till hur Dina prover får användas. Biobankslagen säger att Du ska få information och ge samtycke till att Dina prover sparas och vad de får användas till. Om Du samtycker till att Dina prover sparas har Du alltid rätt att när som helst ändra Ditt beslut. Det enda som inte går att ångra är beslutet att ett prov inte skall sparas.

I samband med provtagningen blir Du tillfrågad om Ditt samtycke. Om Du är osäker och vill tänka över Ditt beslut rekommenderar vi att Du samtycker till att spara provet tillsvidare. Du kan senare när som helst ändra Ditt samtycke genom att skicka in en ”nej-talong” som Du kan få vid besöket.

Mer information

Vill Du ha mer information kan Du fråga Din läkare. Du hittar också information på www.infomedica.se (gå till Rättigheter, Biobanker)

Kvalitetsregistret

Svenska Ryggregistret (www.4s.nu)

I detta nationella kvalitetsregister, som drivs med stöd från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, dokumenteras resultaten av ryggkirurgi i Sverige sedan 1998. Du får ett formulär att fylla i före operationen. Efter operationen (1år, 2 år, 5 år och 10 år) kommer Du att få ett nytt formulär där Du får beskriva vad Du tycker om resultatet av operationen.

Vårdkvalitetsregistret

Efter Din vårdtid registreras vissa uppgifter om Din operation, i klinikens egna vårdkvalitetsregister. Det är uppgifter om t.ex. hur stor blödning Du haft under operation, om Du haft urinvägsinfektion eller problem med såret. Genom att samla in data kan man se samband mellan operation och eventuell infektion. En månad efter vårdtidens slut kommer Du att få ett formulär hemskickat med frågor angående eventuell infektion i såret. Här har Du också möjligheter att ge Dina synpunkter på vården.