Spine Center
Göteborg

Miljöarbete

Miljöpolicy

Spine Center Göteborg skall, inom ramen för vår verksamhet, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöpolicyn skall utgöra grunden för vårt miljöarbete och samtliga anställda skall arbeta för att kontinuerligt minska bolagets skadeeffekter på miljön.

Grundläggande är att vi följer gällande lagar och förordningar. Vi arbetar proaktivt och ansvarsfullt och förbereder oss för kommande krav inom miljöområdet. Miljöhänsyn skall tas vi planering, upphandling och beslut. Konsekvenser för hälsa och miljö skall alltid beaktas vid beslutsfattande. Detta gäller såväl internt som externt, exempelvis i samband med upphandling av nya avtal och samarbetspartners. Vi tydliggör och kommunicerar miljöarbetet ut i organisationen. Samtliga medarbetare skall vara informerade om företagets miljömål. Spine Center skall arbeta för att höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare samt uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet. Vi arbetar för ständiga förbättringar genom att tydliggöra och kommunicera  vårt miljöarbete i verksamheten .Miljöarbetet skall vara en naturlig del  och integreras i det löpande arbetet.

Miljöaspekter

Spine Center har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

Inköp

Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter. Miljöhänsyn skall tas vid val av material och produkter, då vi eftersträvar att i möjligaste mån använda flergångsmaterial. Leverantörskrav skall ställas på varor och tjänster, vilket innebär att slutprodukt skall vara återvinningsbar samt miljömärkt.

Resor

I samband med resor i tjänsten välja miljövänligt färdmedel och i möjligast mån tillämpa telefon och videokonferensutrustning i samband med externa möten. Effektivisera och samordna utnyttjandet av interna och externa transporter för att minska miljöutsläpp.

Energi

I verksamheten förbrukas energi i form av kyla, värme, varmvatten och el.  Spine Center arbetar för att minska energiförbrukningen genom att vara eftertänksam i användandet. För att sänka energikostnader skall samtlig belysning i Spine Centers lokaler som inte är i drift släckas i samband med arbetsdagens slut. För bästa effekt av klimat och ventilationsanläggningen skall fönster och ev., dörrar vara stängda.

Återvinning

Miljöarbete ska ständigt förbättras genom att öka återvinningsgraden av avfall. Källsortering skall ske inom verksamhetens samtliga enheter. 

Kemiskaprodukter

Verksamheten skall identifiera de farliga kemiska ämnen som förekommer eller kan förväntas förekomma i verksamheten. Samtliga anställda skall vara informerade om hälso- och olycksfallsrisker med farliga kemiska ämnen som förekommer samt hur dessa risker undviks. I verksamheten skall finnas en kemikalieförteckning som ger information om vilka hälsofarliga och brandfarliga kemiska produkter som förekommer, förteckningen skall årligen revideras och vara väl kända av de anställda.

Rapportering om ohälsa, olycka och tillbud

Arbetstagare skall snarast till närmste chef rapportera ohälsa eller olycksfall som kan sättas i samband med ett förekommande kemiskt ämne, även tillbud skall rapporteras.

Farligt avfall

Verksamheten skall säkerställa att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.